ADO international was op zoek naar een nieuwe uitstraling
Transparantie was het thema, zichtbaar maken wie ADO is en hoe het werkt door middel van architectuur. Door een nieuwe oriëntatie van het bedrijvencomplex vormt de overgang van landelijk gebied naar productie de uitdaging. In het ontwerp hebben we gekozen voor een overgangssituatie van landschap via stedenbouw naar het interieur. De stedelijke uitstraling van gebouwen, routes, pleinen en bruggen komt vanuit de productie(hal) naar het landschap zodat een dynamische beweging ontstaat. Door het stedelijke concept in de hoogte te ontwikkelen ontstaan er overgangsgebieden van één tot vier lagen hoog.

Het concept is eigenlijk erg eenvoudig. Minimalistische architectuur die in een stedenbouwkundig ritme wordt geplaatst. Door elementen van glas, beton en staal kunnen de ruimtes worden ontwikkeld. Het idee is om glazen torentjes waar op elke laag 1 kantoor is gesitueerd te verbinden door bruggen. Deze bruggen mogen elkaar kruizen maar lopen niet in eenzelfde lijn. Hierdoor ontstaat een dynamisch spel van volumes, verblijfsplekken en looplijnen. Soms 1 laag hoog en op andere plekken 2 of 3 lagen. De wanden die het geheel inkaderen worden gemaakt van grote kasten die 12 meter hoog zijn. In de kantoren worden de kasten geïntegreerd met de leidingkokers zodat er alleen interieur aanwezig is. Gordijnen accentueren de entree van het kantoor. De showroom meandert zich rond de pleinen en kantoren die verticaal ontwikkeld worden.

Het concept verplaatst zich van paternosterkasten vol met stoffen en kleuren naar het nieuw te creëren landschappelijke plein. Het concept is zo sterk dat de opdrachtgever binnen de spelregels de ruimtes en dynamiek in de tijd kan veranderen. Zo is een dynamisch en flexibel architectuursysteem ontstaan. Als locatie werd gekozen voor een bestaande bedrijfshal gelegen aan de nieuwe rondweg. De hal op zich was interessant vanwege zijn hoge glasgevel. Daarnaast stonden in de hal hoge paternosterkasten met stoffen met een kleurschakering die je niet eenvoudig vindt. Deze paternosterkasten versterken het beeld van de showroom en zijn als decor meegenomen. Als we het plein benaderen zien we ook dat de volumes uit het bestaande gebouw komen. Een poort kadert de volumes in. Aan de linkerzijde komt een glazen volume (vergaderkamers) naar voren en kadert het plein en de entree in. Een volume wat naar buiten toe geaccentueerd wordt door het logo in het glas zodat de entree helder aanwezig is.

©archiview all rights reserved

ADO international was looking for a new image
Transparency was the theme, make visible who ADO is and how it works by means of architecture. By a new orientation of the companies complex forms the transition from rural area to the production challenge. In the design we opted for a transitional situation of landscape through urban planning to the Interior. The urban look of buildings, paths, squares and bridges comes from the production (hal) to the landscape so that a dynamic movement. By the urban concept to develop transitional areas arise in height from one to four layers high.

The concept is actually very simple. Minimalist architecture that is placed in an urban rhythm. By elements of glass, concrete and steel areas can be developed. The idea is to glass turrets where on each layer 1 Office is situated by bridges to connect. These bridges may cross each other but are not in the same line. This creates a dynamic game of volumes, residence places and walk lines. Sometimes 1 low high and on other places 2 or 3 layers. The walls that the whole frame are made of large cabinets that are 12 feet high. In the offices are the cabinets integrated with the lead cookers so that only interior is present. Curtains accentuate the entrance of the Office. The showroom meanders around the squares and offices that are vertically developed.

The concept moves from paternoster cupboards full of fabrics and colors to create the new landscaped square. The concept is so strong that the client within the game rules the areas and dynamics over time may change. So is a dynamic and flexible system architecture. As a location was chosen for an existing industrial building located on the new bypass. The hall itself was interesting due to its high glass façade. In addition, stood in the Hall High paternoster cabinets with substances with a shade you don’t find easily. This p strengthen the image of the showroom and cabinets are taken as the backdrop. As we approach the square we see also that the volumes from the existing building. A port is part of the volumes. On the left side is a glass volume (meeting rooms) forward and is part of the square and the entrance in. A volume is accentuated by the outside world what logo in the glass so the entrance clear present.

tevredenheidsverklaring / satisfaction statement

 

 

Error: map could not be loaded - a map with the ID does not exist. Please contact the site owner.

 

opdrachtgever / client:
ADO international

plaats / location:
Aschendorf (D)

architect:
jack van der palen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22