WADDINXVEEN

Een transparant gebouw voor een transparante organisatie

Het bestaande kantoor met een gedeelte van de opslagruimte is afgebrand. Er moest met spoed een nieuw kantoor gebouwd worden. Nieuwe tijden nieuwe visies. De wens was een transparant gebouw dat de organisatie uitstraalt maar het moest ook een Frans Maas gebouw worden.

In nauw overleg met de opdrachtgever en in twee sessies waarbij “on the spot” wijzigingen in het 3D-model werden doorgevoerd is het ontwerp ontstaan.

Transparantie, herkenbaarheid en overzicht zijn de uitgangspunten van het ontwerp. De glazen opbouw van de gevel geeft de transparantie weer. Het hart van het bedrijf is hier gelokaliseerd in een grote operationele ruimte. Het gebouw is verhoogd zodat het overzicht op de activiteiten optimaal is. De waterbak vormt een “natuurlijke scheiding” tussen loods- en kantooractiviteiten zodat hekwerk achterwege kan blijven. Een brug verbindt de bezoekersparkeerplaats met het gebouw. Het technisch transparante gebouw wordt geaccentueerd door de sterk aanwezige staalconstructie.

Een totaalconcept in Waddinxveen
Wij kregen de mogelijkheid om een totaal project te maken. Blauw is de taal die Frans Maas beheerst. Het is de kleur  die in het exterieur en interieur sterk naar voren komt. Door de combinatie van wit en aluminium ontstaat er een rustig, maar sprekend beeld. Het overheersende blauw wordt getemperd door de nevenkleuren. Alleen in de PR-ruimte is van het kleurconcept afgeweken. Voor de meubels is eenvoud gekozen. Dit geld ook voor de detaillering. Hierdoor ontstaat een rustig beeld tegenover de hectiek die straks door de activiteiten ontstaat. De langgestrekte balie gekoppeld aan de chauffeursentree is dominant aanwezig en de basis van de werkzaamheden in de operationele ruimte. De vitrines in de balie geven de referentie van de landen van de chauffeurs weer.

De naam Frans Maas moet altijd duidelijk aanwezig zijn en is geïntegreerd tussen de staalconstructie hangend voor het gebouw. Zo ontstaat een technisch gebouw met de naam, policy en stijlenboek als thema voor het ontwerp.

Dit heeft geleid tot een verdere doorzetting van het concept in verschillende vestigingen:

Nederland:

Waddinxveen: nieuwbouw en interieur
Schiphol         : verbouw en interieur
Dordrecht      : verbouw en interieur
Venlo              : verbouw, uitbreiding en interieur

België:

Puurs  : verbouw en interieur
Eupen : verbouw, uitbreiding en interieur

Portugal:
Porto : nieuwbouw en interieur

©archiview all rights reserved

WADDINXVEEN

A transparent office building for a transparent organization
The existing office building and the storage space is burned down. There had to be urgently built a new Office. New times new visions. The desire was a transparent building that exudes the Organization but it also had to be building a Frans Maas.

In close cooperation with the client and in two sessions where “on the spot” changes were made in the 3D model is the design emerged.

Transparency, recognition and overview are the starting points of the design. The glass building of the façade gives transparency again. The core of the company is located in a large operational space. The building has been increased so that the review on the activities is optimal. The water forms a “natural separation” between pilot and Office activities so that fencing is not taken can continue. A bridge connects the visitors car park with the building. The technical transparent building is accentuated by the strong steel construction.

A total concept in Waddinxveen
We were given the opportunity to a total project. Blue is the language that Frans Maas governed. It is the color that emerges strongly in the exterior and Interior. By the combination of white and aluminum creates a quiet, but speaking picture. The predominant blue is tempered by the secondary colors. Only in the PR space is of the colour concept deviated. For the furniture chosen is simplicity. This money also for the detailing. This creates a tranquil image opposite the hectic pace that soon by the activities arises. The langgestrekte desk attached to the drivers entrance is dominant, and the basis of the work in the operational space. The display cases in the Office give the reference of the countries the drivers again.

The name Frans Maas should always clearly present and is integrated between the steel construction pending for the building. This creates a technical building named, policy and styles as the theme for the book design.

This has led to a further continuation of the concept in different locations:

Nederland:
Waddinxveen: new construction and Interior
Schiphol : construction and Interior
Dordrecht : construction and Interior
Venlo : construction, extension and Interior

België:
Puurs : construction and Interior
Eupen : construction, extension and Interior

Portugal:
Porto : new construction and Interior

tevredenheidsverklaring / satisfaction statement

publicaties /press
bouwen met staal

 

Error: map could not be loaded - a map with the ID does not exist. Please contact the site owner.

opdrachtgever / client:
frans maas

plaats / location:
Nederland
Belgie
Portugal

architect:
jack van der palen
avelino oliveira

medewerkers / co-workers:
martin runau
alex jager
corrien meerveld
kasper niezen
Anne Kooistra
Gert Hoekstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Direct bellen +31 50 311 29 22