archiview sociale duurzaamheid

sociale duurzaamheid
De laatste jaren is het maatschappelijk bewustzijn over duurzaamheid bij burgers en collectieven gegroeid Het is dan ook niet vreemd dat de belangrijkste trend van dit moment is dat de bewuster geworden burger duurzaamheid in eigen hand is gaan nemen. Burgers organiseren zich van onderop en hebben met het ontwikkelen van lokale duurzame energie-initiatieven het voortouw genomen in de energietransitie. Helaas stranden veel burgerinitiatieven op een gebrekkige organisatie, regelgeving en geldgebrek. Waar initiatieven doorgang vinden, zie je dat zij zich gedwongen voelen om de oorspronkelijke goede ambities als zelfvoorzienendheid of energieneutraliteit naar beneden bij te stellen of naar de toekomst te verschuiven met hoop op gunstiger regelgeving. Het is dus zaak om lokale initiatieven te steunen en concrete handreikingen te doen bij het maken van keuzes en het opzetten van projecten in de eigen gemeenschap. Een grondige inventarisatie-rapportage, waarbij niet alleen de gegevens van verbruik en de staat van de woning worden verzameld maar ook de kansen en belemmeringen inzichtelijk worden gemaakt, maken het eenvoudiger om strategische beslissingen te nemen of haalbaarheidsonderzoeken op te zetten. Goed vooronderzoek en een gedegen projectorganisatie vergroten de kans dat lokale gemeenschappen hun vaak ambitieuze projecten ook daadwerkelijk kunnen laten slagen aanzienlijk.

energie neutraal
Meer en meer ontstaat het inzicht dat we beter moeten omgaan met onze natuurlijke energiebronnen en materialen. Niet alleen als individu, maar vooral ook als collec0ef. Essentieel daarbij is dat we van elkaar kunnen en moeten leren. Leren door samen te doen versterkt de sociale cohesie van een dorp of wijk. Het genereert ideeën en onderlinge informatie en het bevordert de zelfwerkzaamheid van bewoners. Op individueel niveau betekent dit besparen op energiekosten, verhoging van comfort en het minder belasten van het milieu. Dit heeft bij veel mensen al geleid tot daden, zie het toenemend aantal zonnepanelen en het veelvuldig isoleren van woningen. Maar door collec0ef op te trekken is er nog veel meer mogelijk. Onderling vertrouwen en de bereidheid van elkaar te leren is daarbij essentieel. blauwe ogen wil dit proces van de ‘lerende gemeenschap’ ac0ef s0muleren om uiteindelijk in gezamenlijkheid te streven naar een niveau waarbij een dorp of wijk geheel energieneutraal wordt.

think local, act local
Duurzaamheid zit niet alleen in het resultaat maar ook in het proces. Daarom kiest blauwe ogen ervoor om zich voor langere 0jd aan een dorp of een wijk te verbinden. Zij gelooJ in de kracht van collec0viteit en kleinschaligheid. Maar evenzeer in gezamenlijke inkoop en uitvoering om kosten te besparen. Aandachtspunten daarbij zijn cradle2cradle en een ontwikkeling richting de nieuwe, circulaire- en biobased economie. Verbinden is het kernwoord in onze werkwijze. Zowel van bewoners onderling, maar evenzeer tussen vraag en aanbod. Op dorps- en wijkniveau is dat te zien aan een voorkeur om te werken met plaatselijke leveranciers en maatschappelijke organisaties. Daarmee wordt de lokale economie versterkt en tevens de sociale cohesie vergroot. Think local, act local is daarbij de basisfilosofie gericht op het realiseren van sociale duurzaamheid.

draagvlak
De coöperatie blauwe ogen is een multidisciplinair team dat verduurzamingsprojecten initieert en begeleidt. En dan vooral op lokaal niveau. De kernactiviteiten bestaan uit coaching en advisering van bewoners, plaatselijke organisaties, lokale overheden en uitvoerders. Draagvlak creëren voor verandering en samenwerking staat daarin centraal. Dat vereist een meerjarenaanpak, een consistente benadering gebaseerd op een doordachte visie. Uitgangspunt is een bottom-up benadering samen met bewoners waarbij blauwe ogen fungeert als aanjager van vernieuwende verduurzamingsconcepten en -projecten waarbij energiereductie, nergie-opwekking en leefbaarheid belangrijke thema’s zijn.

integrale aanpak
Als we spreken over verduurzaming dan zien we dat kennis en uitvoering vaak op één discipline gestuurd worden. Maar verduurzamen is niet te sturen op één discipline. Het is een complex netwerk van verschillende disciplines. Multidisciplinair of integraal denken is daarom essentieel voor een totale en goed op elkaar afgestemde crossdisciplinaire duurzaamheid. Vanuit een integrale aanpak van verduurzaming begeleidt blauwe ogen het hele proces. Van inventarisatie, haalbaarheidsonderzoek tot collectieve inkoop en uitvoering. Ondersteund door actuele kennis en ervaring op het gebied van techniek en verduurzaming organiseert blauwe ogen samenhangende ontwikkelingstrajecten. Zowel in conceptuele als in praktisch uitvoerende zin. Het is hierbij van belang dat er een synergie van experts en de lokale gemeenschap ontstaat en dat er niet wordt uitgegaan van één project maar van een ontwikkelmodel naar de toekomst.

communicatie
Ook aan de interne en externe communica0e wordt ruime aandacht besteed. Wie wil werken aan bewustzijnsverandering, aan verbinding, peerpressure en sociale cohesie moet consequent en transparant communiceren.

financieringsconcepten
Leningen en subsidies kunnen een s0mulans zijn voor verduurzaming van woningen. Willen we naar een optimaal resultaat voor overbruggingskredieten dan moeten we meer gaan denken aan financieringsconcepten waarbij de drempel voor de woningeigenaren of collectieven laag wordt en de opbrengst hoog. Hierbij kunnen we denken aan o.a. revolverende fondsen, esco’s of het opzetten van een ldeb.

onafhankelijke coaches en gedreven professionals
Samen is essentieel. Daarom werkt blauwe ogen met coaches en lokale experts of organisaties die geloven in het gezamenlijk aanpakken van verduurzaming. Stuk voor stuk gedreven professionals voor een praktische aanpak. De coaches zijn onafhankelijke adviseurs die meer vanuit het menselijke perspectief begeleiden dan vanuit de techniek. Natuurlijk hebben zij kennis van het bouwproces, de hedendaagse stand van zaken op het gebied van energiereductie, energieopwekking, leefbaarheid en verduurzaming tot energieneutraliteit. Maar de focus ligt op de behoeften en verlangens van de betrokken huis- en pandeigenaren. De coaches zijn het centrale aanspreekpunt in het hele traject, van idee tot uitvoering. Zij initiëren, inventariseren, coördineren en lossen problemen op. blauwe ogen brengt tijdens dit proces de reeds aanwezige kennis van alle betrokkenen op een energieke wijze bij elkaar.

passen en professioneel
Als coöperatieve vereniging participeren de groepsleden van blauwe ogen op persoonlijke titel. Het zijn allen mensen die hun toegevoegde waarde ontlenen aan hun grote inzet voor maatschappelijke bewustwording van duurzaamheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij geloven in community building en coaching. Tegelijkertijd zijn ze professionals, ieder op hun eigen vakgebied. Van architect tot procesbegeleider, van communicatie-specialist tot financieel adviseur. blauwe ogen staat voor een vernieuwende aanpak van woon-, energie- en duurzaamheidsvragen. Vanuit een bevlogen inspira0e maar met beide benen op de Noord-Nederlandse grond.

ARCHIVIEW is founding father van blauwe ogen

Direct bellen +31 50 311 29 22