archiview landelijke keten

 

Het MVO Netwerk Beton heeft de Green Deal Runner Up Award 2013 gewonnen voor zijn veelbelovende prestaties met de Green Deal VGreendeal_Runner_Up_2013erduurzaming Betonketen. Dit maakte Monika Milz, de voorzitter van de Green Deal Board, bekend tijdens de Innovatie-estafette op 12 november 2013 in RAI Amsterdam. Zij noemde de inspanningen van de betonsector een voorbeeld voor andere verduurzamingsprojecten.

Bij de uitreiking waren ook minister Kamp van EZ en staatssecretaris Mansveld van I&M aanwezig. De minister prees de betonsector voor zijn inspanningen in de Green Deal Verduurzaming Beton. Hij beseft dat de betonsector de afgelopen jaren met economische tegenwind te maken heeft gehad en is ervan onder de indruk hoever zij met dit initiatief zijn gekomen. Het streven om de betonketen te sluiten sprak hem in het bijzonder aan.

De Green Deal Runner Up Award
De Green Deal Runner Up Award is een initiatief van de Green Deal Board. De prijs is een aanmoediging voor Green Deals die een veelbelovende prestatie hebben neergezet in verduurzaming en daarbij blijk geven van samenwerking, durf en vernieuwing. Zes Green Deals waren hiervoor genomineerd dit jaar en drie van hen vielen in de prijzen. In de jury zijn de verschillende partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij Green Deals: bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid. De leden van de jury van de Green Deal Runner Up Award 2013 zijn Richard Verbree (CEO Inventum), Vera Dalm (directeur Milieu Centraal), Liane Lankreijer (ministerie BZK) en Monika Milz (voorzitter Green Deal Board en juryvoorzitter).

Betonketen kan tot 30 procent besparen op CO2-uitstoot in 2020
Verduurzamen van de betonketen kan ervoor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 met circa 1,3 miljoen ton vermindert. Dat is 0,5 procent van de huidige nationale uitstoot in 2010. Voor de betonketen zelf is een besparing van 30 procent CO2-uitstoot in 2020 haalbaar, mits een aantal belemmeringen worden weggenomen. Dit concludeert milieuadviesbureau CE Delft (www.ce.nl) in het rapport ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’. Het bureau onderzocht diverse verduurzamingsopties voor de betonketen, in opdracht van Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton. Het rapport wordt op 12 november gepresenteerd tijdens de Innovatie- estafette 2013 in de Amsterdam RAI. Wereldwijd gezien zorgt de productie van cement – het belangrijkste bestanddeel van beton – voor circa 5 procent van de CO2-uitstoot. In Nederland lag de uitstoot van de hele betonketen in 2010 op circa 1,6 procent. In het MVO Netwerk Beton werken dertig bedrijven, brancheorganisaties en andere betrokkenen uit de betonketen samen, om de impact op het milieu verder te verminderen. Ook ontwerpers en opdrachtgevers doen mee, waaronder Rijkswaterstaat als de grootste opdrachtgever in de bouw.

CO2-reductie in de betonketen
Uit een inventarisatiestudie van CE Delft (mei 2013) kwam al naar voren dat CO2-emissie het meest in het oog springende milieuprobleem is voor de betonketen. Uit deze levenscyclusanalyse (LCA) werd ook zichtbaar in welke schakels in de betonketen CO2-emissies optreden: vooral bij de productie van cement en in mindere mate bij de productie van betonstaal en bij het transport. Verreweg de meeste CO2 komt echter vrij tijdens de gebruiksfase van betonconstructies en daarom bekijkt de betonsector ook welke bijdrage zij kan leveren aan energieneutraal bouwen.

16 Opties vergeleken
In de vervolgstudie ‘Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen’ (november 2013) heeft het milieuadviesbureau 16 opties voor verduurzaming van de betonketen op de middellange termijn vergeleken en doorgerekend. Berekend zijn het CO2-emissiereductiepotentieel en de CO2-reductiekosten. De maatregelen zijn onder te verdelen naar: (1) veranderingen in de betonsamenstelling, (2) hergebruik en recycling, (3) andere wapeningsmethoden, (4) aanpassingen in het bouwproces, (5) verlengen van de levensduur van beton en (6) het energiegebruik in de gebruiksfase. De onderzoekers hebben in deze studie gekeken naar het technisch potentieel om CO2-reductie te realiseren, gebaseerd op emissiereducties die zijn aangetoond op laboratoriumschaal of in pilots en de veronderstelling dat er geen (markt)belemmeringen zijn om de betreffende optie door te voeren. Daarnaast zijn de (meer)kosten van elke optie berekend, uitgedrukt in euro’s per ton CO2- reductie. De scenario’s met de meeste CO2-opbrengst hebben een hogere prioriteit gekregen. De prioritering is samengevat in een grafiek, waaruit af te lezen is wat de meest kosteneffectieve maatregelen zijn om in de betonketen CO2 te besparen. De opties links bovenin de grafiek leveren in verhouding tot de investeringen het meeste op. Hoe meer naar rechts, hoe duurder de opties.

Innovatieagenda MVO Netwerk Beton
Het MVO Netwerk Beton werkt zeven van deze opties uit, zodat in 2014 concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de uitvoering ervan. Per optie worden de kansen en de belemmeringen systematisch in kaart gebracht.

Voorbeelden van opties:
Een veelbelovende innovatie is het gebruik van geopolymeren als nieuw bindmiddel voor beton: cementsoorten gebaseerd op calcium aluminaten en silicaten, met een beduidend lagere CO2- emissie dan het traditionele Portlandcement. Bestaande technologie die bijdraagt aan verduurzaming is ‘slow concrete’: als beton meer tijd krijgt om uit te harden, is er aanmerkelijk minder cement nodig. Dit zorgt echter voor hogere kosten van het bouwproces. De uitdaging is om langer uitharden in te passen in de planning en daarnaast gebruik te maken van nieuwe cementsoorten of additieven die sneller uitharden en toch een lage CO2-emissie hebben. In de Green Deal hebben deelnemers uitgesproken dat zij toe willen naar een ‘circulaire economie’. Nieuwe recyclingtechnologieën maken dit steeds meer mogelijk. Beton kan na gebruik worden teruggebracht tot de schone bestanddelen grind, zand en cementsteen. Grind en zand kunnen worden hergebruikt in nieuw beton en het cementsteen kan worden opgewerkt tot CO2-arm cement. Voor deze nieuwe recyclingtechnologie in de praktijk kan worden gebracht, moet onderzoek nog uitwijzen of ze geschikt en veilig genoeg zijn voor betonconstructies. Bij andere opties bestaan de belemmeringen onder meer uit de onzekerheid over terugverdienen van investeringen en voldoende marktvraag. De overheid kan hierin het voortouw nemen, als belangrijke opdrachtgever in de bouw. Voorwaarde is ook dat de prijs van CO2-reductie verrekend kan worden in de kostprijs van het product.

Green Deal Verduurzaming Beton
Het MVO Netwerk Beton heeft in de Green Deal Verduurzaming Betonketen (oktober 2011) afspraken gemaakt met de overheid. De overheid heeft hierin toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de (technische) betonregelgeving, het Bouwbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit. Maar ook bij het effectiever maken van ‘duurzaam inkopen’ voor duurzaam beton. De eerste stappen naar een groenere betonketen zijn inmiddels gezet, onder andere met de afspraken uit ‘Concreet 1.0’, waaraan ruim twintig bedrijven hun medewerking toezegden tijdens de Betondag 2012. De agenda voor de middellange termijn is mede gebaseerd op deze prioriteitenstudie van milieuadviesbureau CE Delft. Daarnaast werkt het netwerk een lange termijnvisie (met 2020 als richtpunt) uit op ontwikkeling en verspreiding van kennis en onderwijs.

Over MVO Nederland
MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en duurzaamheid. Sinds haar oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van MKB tot multinationals. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken. Speerpuntthema’s zijn circulaire economie, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen/ketenverantwoordelijkheid, mens & werk, MVO-implementatie en transparantie. De activiteiten van MVO Nederland worden enerzijds gefinancierd uit de bijdragen van de aangesloten bedrijven en anderzijds uit projectsubsidies en -opdrachten. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl.

Direct bellen +31 50 311 29 22