duurzame ontwikkeling

De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschillende belangstellingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod in de duurzame ontwikkeling.

Duurzaamheid en cradle to cradle (C2C) zijn thema’s die de wetgeving en de leefomgeving steeds meer gaan domineren. Niet vanuit het verleden maar op grond van noodzaak en met nieuwe toepassingen en technieken. In deze context zoeken we naar een nieuwe samenwerkingsverbanden, eenvoudige processen, het creëren van nieuwe technieken en digitale procesbeheersing. Dynamiek en flexibiliteit zijn essentieel om in te kunnen inspelen op steeds veranderende wensen en eisen van de duurzame ontwikkeling. Verandering betekent een nieuwe kijk. Een nieuwe oriëntatie op plan- en productieprocessen waar innovatie en het netwerk centraal staat.

Voor het halen van doelen zijn multi-disciplinaire samenwerking en innovatie onontbeerlijk. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel binnen de C2C- of duurzame werkmethodieken. Het belang van samenwerken geldt voor het gehele proces van idee, plan, productie tot het vermarkten. Essentieel is een interdisciplinair team voor het onderling afstemmen van de fases en haar mogelijkheden. En wanneer daarnaast de hele keten samenwerkt, wordt het makkelijker tot een goed eindproduct en duurzaam gebruik te komen. Door ook de producent in een vroeg stadium in het proces te betrekken worden de (on)mogelijkheden helder in kaart gebracht en oplossingen voor de samenhang gevonden. Duurzaamheid word dus meer een ontwikkelproces dat extra tijd vraagt in de initiatieffase. Dit betekent dat het proces veel efficiënter en economischer kan en dat de kwaliteit van het eindresultaat omhoog gaat. Samenwerking en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke thema’s in de nieuwe procesgang. De regisseur begeleidt dit creatieve proces. Brengt duurzaamheid en C2C in de praktijk met een integrale aanpak. Zorgt voor samenwerking in de keten en helpt bij het stellen van heldere doelen. Meetbaar en innovatief.

het nieuwe samen (net)werken

Bedrijven van ondernemers die geregeld samenwerken met elkaar, andere specialisten en de overheid presteren vaak beter dan vergelijkbare ondernemingen van collega’s die dat niet doen. Dat blijkt uit de evaluatie van het programma ‘Groeiversneller’, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

De huidige megatrend is strategische samenwerking. Samenwerking met andere bedrijven is een belangrijke manier om veranderingen in de bedrijfsomgeving aan te kunnen. Twee weten meer dan één en ieder kan zich op zijn eigen kernactiviteiten blijven richten, tegelijkertijd profiterend van de kennis en ervaring van de strategische partners. Samenwerkingen van kleine bedrijven brengen een frisse wind en innovatie. Waar disciplines de krachten bundelen kunnen grootse ideeën werkelijkheid worden. De kracht van samenwerkingen tussen MKB-ers is de mogelijkheden om elkaar uit te dagen en te versterken. We hebben het eigenlijk niet meer over samenwerken maar over van een netwerk van specialisten die georganiseerd en geïntegreerd zijn in de lokale structuur. Organisaties, waar ruimte om te experimenteren en te leren volop aanwezig zijn, waar de symbiose tussen onderzoek en ondernemen vanzelfsprekend is, waar de organisaties niet zijn opgedeeld in elkaar bevechtende eilandjes en kokers. Waar medewerkers zich lid van de (werk)gemeenschap voelen en zich niet als ‘werknemer’ gedragen. Waar managers normale mensen zijn, die zich niet bezig houden met top-down, control-en-beheers spreadsheet management, maar met mensen.

Waar organisaties op een heel creatieve en duurzame manier hun klanten aan zich weten te binden, waar de grenzen tussen organisatie, organisatieonderdelen en de buitenwereld vloeiend en flexibel zijn. Organisaties, zowel in de private als in de publieke sfeer, die erin slagen om in echte dialoog met hun stakeholders (werknemers, burgers, klanten, belanghebbenden etc.) hun diensten en producten te ontwikkelen, die erin slagen om tot echte co-creatie te komen.

Co-creatie, het samen creëren en delen is voor ons bij de ontwikkeling van het integrale model voor kenniswerkers de belangrijkste focus. Het ‘nieuwe samenwerken’ vraagt om een open houding die bij bedrijven en overheden vaak ontbreekt. Men denkt nog steeds in organogrammen en organisatieschotten. Het is eigenlijk de centrale boodschap van de veranderkunde, organisatiekunde en bedrijfskunde. Maar het is niet nieuw. Eckart Wintzen van BSO organiseerde het al zo. En in de nieuwe tijd zijn het onafhankelijke mono-disciplinaire kenniswerkers die samen clusters van multi-disciplinairiteit vormen. Het nieuwe samen (net)werken slecht barrières, verbindt kokers, maakt ongelooflijk veel energie los en zorgt voor doorbraken op allerlei terreinen en dat op multi-disciplinaire wijze. En…het kost nauwelijks geld. Het enige dat nodig is, is de moed en bereidheid om iets anders te willen en te durven proberen. Maar het is ook sociale innovatie, waarbij de opdrachtgever een onderdeel van het idee wordt.
Het Nieuwe Samenwerken begint juist niet bij instrumenten, maar bij connecties maken. Het begint bij de motivatie om eerst de ander te willen begrijpen voor je zelf begrepen wilt worden. Ook juist met de mensen buiten je team. Het samen(net)werken is gericht op de multi-disciplinaire context. Het kernteam is de basis van de cluster en staat als een spin in het web. Het kernteam is verbonden met het bedrijven-, interactieve media- en sociale netwerken, die verankerd zijn in de lokale maatschappij. Daarmee wordt afstand genomen van de massamaatschappij met haar globaliserende waarden en normen. Het gaat meer in op de individu of lokale groepen. Het spreekt de taal, kent de identiteitsvormingsprocessen en is onderdeel van het lokale netwerk. Deze maatschappelijke netwerken spelen een cruciale rol bij het tot stand komen van transities voor duurzame ontwikkeling.
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. (definitie van deVN-commissie Brundtland uit 1987)
Ecosysteem
Een ecosysteem word gevormd door alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerking en hun leefomgeving. Samenwerkingsverbanden zijn ecosystemen die zich inzetten voor zelf opbouwen van lokale basiskennis en hun ervaring en vaardigheid inzetten voor de lange termijn. Omdat het samenwerkingsverband onderdeel is van de agenda en richting geeft aan het kompas van de regio. De cluster monitort en biedt alle initiatieven en ondersteuning voor de toekomst, voelt zich verantwoordelijk voor de omgeving en de stakeholders.
De succesfactoren van het samen(net)werken bieden het draagvlak voor alle relevante partijen, stakeholders en professionals met regionale verbondenheid. Bieden de duurzaamheid die onafhankelijk is van politieke coalities of grote businessmodellen. Zijn vooral gericht op onderling vertrouwen met bottom-up initiatieven en bundelen kennis en krachten binnen uitgekiende netwerken.

samen(net)werken is eenvoud

blog

Direct bellen +31 50 311 29 22