Duurzaamheid: Werkt voor jou. Wat maak jij ervan?

Visie
De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschillende belangstellingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod. Verandering betekent een nieuwe kijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering. Er wordt tegenwoordig veel over duurzaamheid en C2C gesproken. De een vind het een hype de ander noodzaak. Het zijn punten die veel discussie opleveren. Maar duurzaamheid kan ook voor u gaan werken. Uiteindelijk is het een verdienmodel. Bewust keuzes maken voor materiaal, bouwmethodiek en energieopwekking zonder concessies te doen. Bewust kiezen kost tijd maar levert een beter integraal ontwerp op. Archiview en haar adviseurs kunnen u begeleiden in dit proces en u zult zien dat er een wereld voor u open gaat. Duurzaamheid en C2C zijn thema’s die de wetgeving en de leefomgeving steeds meer gaan domineren. Niet vanuit het verleden maar met nieuwe toepassingen en technieken. Wij streven er naar om in ons proces helderheid en eenvoud te creëren waarbij nieuwe technieken en materialen worden omgezet naar de digitale procesbeheersing, dynamiek en flexibiliteit. Essentieel om in te kunnen spelen op steeds veranderende wensen en eisen. (Duurzame architectuur) Cross disciplinair samenwerken voor een optimaal resultaat. Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende behoeften. Cross-disciplinairiteit (vormgeving – digitale media – architectuur – management) brede interesse en een ontwikkeld oog voor andere disciplines zorgt voor reflectie, projectbeheersing, inspiratie, uitdaging en kruisbestuiving. De dialoog kan interessante input opleveren als context voor de opgave. Vanuit onze betrokkenheid hebben we een nieuw concept ontwikkeld. Het duurzame concept kan alleen als een eenheid worden uitgevoerd dat dwingt je tot een integraal ontwerp waarin elke discipline haar kennis bijdraagt. Volledig volgens de BIM en C2C filosofie gemaakt. Het integrale ontwerp verplicht tot samenwerking van alle disciplines omdat architectuur, constructie, installaties en materialisatie een eenheid vormen en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het uitgangspunt is de materialisatie en hun eigenschappen. Dit betekent dat we niet meer gaan stapelen, maar gebruik maken van de materialen en haar eigenschappen. Duurzaamheid is niet doorgaan met hetzelfde maar zoeken naar innovatie die een kleinere footprint op onze aarde achter laat. Een win-win situatie die kan leiden tot inspirerende ontwerpen. Dit is ook de reden dat we ons willen specialiseren als duurzaamheidsregisseur.

DUURZAAMHEID IS HET GOED OMGAAN MET DE EIGENSCHAPPEN VAN MATERIALEN.

Definitie
“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” Deze definitie is in 1987 opgesteld door de Brundtland Commissie van de VN. Het is de meest gangbare definitie van duurzame ontwikkeling. Het thema duurzame ontwikkeling is vanaf het opstellen van deze definitie een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze maatschappij. Bovendien komt het in bijna alle werkzaamheden terug. Zo zorgen de huidige ontbossingen en de enorme CO2-uitstoot voor de opwarming voor de aarde. Dit vormt een bedreiging voor onze kinderen, kleinkinderen, etc. Maar denk ook aan overbevissing waardoor de visgronden krimpen, het opraken van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, het dumpen van giftige afvalstoffen, armoede en sociale onrechtvaardigheid. Dit zijn voorbeelden van huidige processen die van grote invloed zullen zijn op de toekomst. Het maatschappelijk bewuste deel van de bevolking (cultural creatives) groeit dan ook met de dag. Volgens het woordenboek is duurzaamheid: betrouwbaarheid, degelijkheid, durabiliteit, standvastigheid, bestendigheid, soliditeit, stabiliteit. Dat is ook vaak de definitie als we over bouwen spreken. Daarnaast spreken we laatste jaren ook steeds van Cradle to Cradle (C2C). Weer een duurzaamheidsconcept maar wel 1 die misschien beter handteerbaar is. Van Wieg tot wieg spreekt over de levenscyclus en hoe we bewuster er mee om moeten gaan. Uiteindelijk gaat het over de mens. Het handelen van de mens, de zienswijze van de mens en verantwoordelijkheid van de mens. Maar ook comfort voor de mens. Over de goede welvarende toekomst, een prettige omgeving en samenleving, goede gezondheid en gemak. Daar hoort zeker ook de gebouwde omgeving bij en het bouwen van onze eigen huisvesting.

Duurzaamheid is de mens

Projecten

1. MVO Nederland Binnen het netwerk van MVO Nederland werken ruim 1400 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 100.000 ondernemers. MVO Nederland helpt ondernemers om concreet met MVO aan de slag te gaan. Jack van der Palen is gevraagd om mee te denken over een nationaal betonketenoverleg. Met als doel om de betonketen te verduurzamen. Jack van der Palen is voorzitter van de werkgroep circulaire economie

Duurzaamheid is anders omgaan met traditie

2. Lokaal ketenoverleg
Verduurzamen van de regionale economie is een niet geringe opgave, want een economie is een complex systeem dat zich verzet tegen veranderingen, en is bovendien een groter systeem dan de regio. Tegelijkertijd is veranderen gemakkelijk want vele handen maken licht werk, mits enkele eenvoudige regels worden gevolgd. Om zo te werk te gaan is onderlinge afstemming tussen stakeholders nodig. Dat vraagt om een kleinschalige aanpak, bijvoorbeeld op lokaal niveau en gericht op één keten van grondstoffen of producten. Dat wordt aangeduid als een lokaal ketenoverleg. In een lokaal ketenoverleg wordt de vraag gesteld wat ieder voor zich kan en wil doen om de keten te verduurzamen. Daarna wordt gekeken hoe de deelnemers elkaar daarin kunnen versterken. Vervolgens wordt een planning afgesproken waarin de acties zoveel mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd. Dat maakt het ook gemakkelijker om publiciteit te genereren. Een lokaal ketenoverleg dat op deze wijze een stap kan maken naar een duurzame keten, kan daarna op drie manieren uitbreiding zoeken: verder verduurzamen van de eigen keten, soortgelijk ketenoverleg in andere gemeenten, en soortgelijk ketenoverleg voor andere producten. Lokaal ketenoverleg hoort daarom als formule bij het DNA van een duurzame economie. Tijdens de urgendatour van 23 september in de provincie Groningen vind het eerste ketenoverleg “betonrecirculatie” gemeente Groningen plaats. Daarmee markeren we de start zowel inhoudelijk als visueel. Inmiddels is het eerste overleg geweest en zijn we bezig de eerste stappen naar duurzaamheid in de keten te zetten. In het Dagblad van het Noorden en Metro hebben een artikel over het ketenboverleg gestaan.  Jack van der Palen is voorzitter van het betonketenoverleg.

Duurzaamheid is herdefiniëren van materiaal

3. Energiebedrijf
Grunneger Power is een energiecoöperatie i.o. van inwoners en organisaties in de stad Groningen. Grunneger Power heeft als doelstelling om inwoners en organisaties in de Gemeente Groningen in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen met elkaar. Grunneger Power wil initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar ook via de coöperatie zelf leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of kantoor kunnen doen. Deze werkgroep is achter de schermen druk bezig met het oprichten van een energiecoöperatie en komt binnenkort met een website met meer informatie. Grunneger Power heeft als doelstelling om inwoners en organisaties in de Gemeente Groningen in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen met elkaar. Grunneger Power wil initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar ook via de coöperatie zelf leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis of kantoor kunnen doen. Een van de belangrijkste kenmerken van duurzame energie is dat deze opschaalbaar is, geproduceerd kan worden door individuele huishoudens, lokaal in straten, buurten, wijken, gemeenten, maar ook rreregionaal, nationaal en internationaal. Belangrijke sociale neveneffecten worden vooral verkregen wanneer wij de lokale opwekking zo inrichten dat burgers en organisaties (co) producenten worden. Juist dan mogen wij verwachten da tburgers bewuster met energie zullen omgaan en ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen die sociale cohesie, onderlinge solidariteit en onderlinge betrokkenheid vergroten. Jack van der Palen zit in de doetank van grunneger power.

Duurzaamheid is energiebewust

4. Duurzame samenleving
Verduurzaam dit, verduurzaam dat…van alle kanten horen we dat onze maatschappij niet duurzaam is. Maar, hoe komt dit dan? Volgens sommige wetenschappers is dit als het ware het gevolg van weeffouten die gaande weg in onze maatschappelijke systemen zijn geslopen. Deze weeffouten voorkomen dat het systeem optimaal functioneert en ze zitten op verschillende niveaus, namelijk: Institutionele weeffouten (het gaat hier om vastgeroeste patronen van handelen van organisaties en/ of structuren (instituties) die verandering en/ of vernieuwing tegenhouden); Technologische weefouten (denk hier aan dominantie van bepaalde technologieën waardoor betere alternatieven geen kans maken); Economische weeffouten (onvoldoende marktontwikkeling en/ of investeringskapitaal); Sociale weeffouten (vastgeroeste culturele patronen van handelen, gewoontes die vernieuwing tegenhouden en/ of bemoeilijken); Ecologische weeffouten (dominantie van soorten en/ of ecosystemen die andere biodiversiteit bedreigen). Waarover gaat dit project? Duurzame ontwikkeling, met het oog op onze en toekomstige generaties, en met oog voor people, planet en profit is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Het vraagt niet alleen technische, economische en politieke oplossingen, maar om te beginnen bij iedereen, van kind tot regeringsleider, een houding van aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Een houding die maakt dat mensen intens kunnen genieten van het goede van de wereld, èn zich er met hart en ziel voor willen inzetten. De aansluiting bij het individu en bij sociale verbanden maakt dat communities een positieve invloed kunnen hebben op duurzame ontwikkeling, en daardoor, vanuit de eigen inspiratiebronnen, ook een eigen verantwoordelijkheid voelen en willen nemen. Over het sectorbreed verkennen en ontwikkelen van deze nieuwe rolopvatting gaat dit project. Jack van der Palen is mede-initiatiefnemer en lid van de werkgroep.

Duurzaamheid is een ontwikkeling

Doel
Het eerste en belangrijkste onderwerp van het proces is de doelen stellen. Formuleer wat duurzaamheid is. Is duurzaamheid het reduceren van energiegebruik of gaat het verder. Moet het een bewustwordingsproces zijn voor gebouw en organisatie? Het vergt dan een andere manier van denken en kijken naar het onderwerp. Dit wil niet zeggen dat we met de huidige bouwmethodieken niet goed bezig zijn. Het kan beter en er kan een grotere integratie plaatsvinden. Als een materiaal duurzaam is wil dat nog niet zeggen dat het duurzaam word verwerkt of samengesteld. Goede detaillering geeft een meerwaarde aan duurzaamheid. Oftewel zijn de C2C-materialen toepasbaar en vergelijkbaar. We moeten eerst de intentie van duurzaamheid uitspreken. De manier van denken bepalen. Dan kunnen we de denk- en werkmethodieken bepalen. En de meerwaarde van duurzaamheid / C2C bepalen voor de organisatie en voor haar omgeving/samenleving. Het integrale model geeft een meerwaarde voor de economische en sociale afwegingen. Het concretiseren van doelstellingen kan gedaan worden door GPR, Greencalc of Breeam meetmethodieken voor een duurzaam gebouw. Maar je kan ook naar het optimale proces van bouwen, beheren en gebruik vanuit de eigen organisatie kijken. Daarmee sluit men beter aan bij de eigen duurzaamheidsfilosofie. Immers geen gebouw en organisatie is gelijk. Voor het halen van doelen is samenwerking onontbeerlijk. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel binnen de (C2C)werkmethodieken. Het belang van samenwerken geldt voor het gehele proces van ontwerp, productie tot het vermarkten. Essentieel is een interdisciplinair team voor het onderling afstemmen van de fases en haar mogelijkheden. En wanneer daarnaast de hele keten samenwerkt, wordt het makkelijker tot een goed eindproduct en duurzaam gebruik te komen. Door ook de producent in een vroeg stadium in het proces te betrekken worden de (on)mogelijkheden helder in kaart gebracht en oplossingen voor de samenhang gevonden. Bouwen word dus meer een ontwikkelproces die extra tijd vraagt in de initiatief en ontwerpfase. Daarbij komt dat de ontwerp- en voorbereidingsfase naast elkaar lopen voor het beste resultaat. Dit betekend dat het proces veel efficiënter en economischer kan en dat de kwaliteit van het eindresultaat omhoog gaat. Samenwerking en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke thema’s in de nieuwe procesgang. De regisseur begeleid dit creatieve proces. Brengt duurzaamheid en C2C in de praktijk met een integrale aanpak. Zorgt voor samenwerking in de keten en helpt bij het stellen van heldere doelen. Meetbaar of innovatief.

Duurzaamheid is integraal

Cross disciplinair samenwerken voor een optimaal resultaat.
Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende behoeften. Cross-disciplinariteit (vormgeving – architectuur – bouwkunde – digitale media – management) brede interesse en een ontwikkeld oog voor andere disciplines zorgt voor reflectie, inspiratie, projectbeheersing en kruisbestuiving. De dialoog kan interessante input opleveren als context voor de opgave. De uitgangspunten voor een ontwerp zijn: het optimaliseren van het woon-, werk- en leefmilieu. De fysiologische behoeften van de gebruiker en de infrastructuur worden vertaald in de zorg voor een passende verblijfsruimte en een adequaat beheer van de leefomgeving. Daarom is een eigen filosofie over de ontwerp-, bouw- en constructietypologie met haar materiaalkeuze ontwikkeld. Dit houdt in: Dat het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering van de bouw, volgens de criteria van en in samenspraak met de opdrachtgever worden gedaan. Dat afhankelijk van de grootte en aard van het project, projectteams uit de verschillende disciplines worden samengesteld. Dat de architectuurvisie zich verhoudt tot plaats, opdrachtgever, Programma van Eisen, en de spanning tussen materiaal en massa. Dat het gehele proces zowel visueel als projectmatig geautomatiseerd en hierdoor beheersbaar is in een bouwkundig informatie model (CMS en BIM). Dat we onze verantwoordelijkheid ten op zichtte van de maatschappij kennen. We MVO hoog in ons vaandel hebben staan en we hierin zover als mogelijk met de uitvoering van ons ontwerp omgaan. Dat betekent dat we niet zuiver naar de esthetische kant van de materialisatie kijken maar ook naar de footprint en nog complexer de levenscyclus van het gebouw. Dit betekent dat we kijken naar de eigenschappen van het materiaal en daardoor anders over bouwen moeten gaan nadenken. Door deze filosofie is de plaats van het bouwwerk geen enkel beletsel. Het is daarom ook dat we in heel Nederland en in het buitenland werken. Onze snelle en beheerste procesgang wordt in Nederland en daarbuiten geprezen. Duurzaamheid is organiseren en beheren.

MILIEUGERICHTE LEVENSCYCLUSANALYSE IS EEN BELANGRIJK INSTRUMENT:

Voor de overheid: om het milieubeleid vorm te geven Voor de wetenschap: om het milieubeleid te onderbouwen Voor het bedrijfsleven: om het milieubeleid uit te voeren Voor de gebruiker: om de effecten van het bouwen en gebruik in kaart te brengen Duurzame ontwikkeling Milieukeur, Ecolabel, Europese regelgeving. Allemaal beleidsinstrumenten om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Zonder LCA zouden ze haast ondenkbaar zijn. Maar wie te maken heeft met de uitvoering loopt al gauw tegen vragen aan. Vragen over de invulling, over beschikbare studies, methoden en software, of over instanties, organisaties, contacten. Eigenschappen van Materiaal Een van de belangrijke aspecten van duurzaamheid zijn de lca’s. Naast de lca moeten we ook meer gaan kijken naar de eigenschappen van het materiaal. We moeten het materiaal herontdekken en werken met de eigenschappen. Zo ontstaan nieuwe toepassingen en verwerkingen van het materiaal.

Duurzaamheid is bewustwording

Direct bellen +31 50 311 29 22