9 juli 2018 jack

archiview werkt mee aan het bepalen van de circulariteitsdoelstelling betonakkoord

archiview werkt mee aan het bepalen van de circulariteitsdoelstelling betonakkoord

Na een voorbereiding van ongeveer zes jaar zal op 10 juli eindelijk het Betonakkoord worden ondertekend. Een belangrijke stap voor de verduurzaming van de sector.

Een van de belangrijkste afspraken in het Betonakkoord is de terugdringing van de CO2-uitstoot in de sector met 49% in 2030, ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat zelfs 95% zijn. Daarmee sluit het Betonakkoord aan op het Klimaatakkoord.

De CO2-doelstelling hangt nauw samen met een van de andere speerpunten van het akkoord: circulariteit. De ambitie is dat in 2030 al het vrijkomende betonafval wordt gebruikt bij de productie van nieuw beton, op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Overigens betekent dat niet dat er geen primair materiaal meer nodig is. Het aanbod bouw- en sloopafval is veel te laag om aan de vraag te kunnen voldoen.
Bij het thema circulariteit gaat het niet alleen op hergebruik van bouw- en sloopafval. Ook op andere, hogere niveaus moet naar circulariteit worden gekeken. Zo moet bijvoorbeeld in het ontwerp al rekening worden gehouden met het hergebruik van bouwdelen. Daarbij is de zogenoemde betonladder een belangrijk uitgangspunt. Deze ladder geeft verschillende opties om invulling te geven aan circulariteit: van refuse en reduce tot aan recylce.

Circulariteitsladder beton

Vertraging

De eerste concepttekst van het akkoord was al in oktober 2017 gereed. De periode daarna is vooral gekeken naar de juridische kant van het akkoord: de landsadvocaat moest controleren of de tekst correct was geformuleerd. Ook de beëdiging van het nieuwe kabinet in de herfst van 2017 droeg niet bij aan een vlotte voortgang. De laatste weken was het vooral wachten op de plannen rond de Klimaatwet, die, toeval of niet, ook op 10 juli worden gepresenteerd. Het mocht niet zo zijn dat het Betonakkoord de Klimaatwet in de weg zou zitten.

Het uitstel is niet alleen maar nadelig. Doordat de ondertekening samenvalt met de presentatie van de Klimaatwet, betekent het Betonakkoord in feite een vliegende start voor de uitvoering van die wet. Daarmee heeft de betonindustrie een belangrijke voorsprong op andere industrieën. Bovendien is het afgelopen jaar veel energie gestoken in de voorbereiding van de uitvoering van het akkoord. De betonsector kan dus meteen aan de bak.

Vier ministeries

Het akkoord zal op 10 juli worden ondertekend door onder meer staatssecretaris Stientje van Veldhoven, namens vier ministeries: EZK, BZK, LNV en I&W en ongeveer 50 grote opdrachtgevers, bouwbedrijven en producenten.

tekst: cement online

Direct bellen +31 50 311 29 22