HELDER EN EENDUIDIG

Archiview is in 1991 opgericht door Jack van der Palen. Na zijn studie tot bouwkundig ingenieur volgde hij de de opleiding technische bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool te Groningen. De opleiding tot architect heeft hij gevolgd aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Hij studeerde af op het Project Children’s Space, een organisch vormgegeven kinderdagverblijf.

Sinds 1995 is Archiview gevestigd aan de Pottebakkersrijge in Groningen. Een winkelpand aan de gracht in Groningen werd omgebouwd tot architectuurwinkel. Laagdrempelig en zonder afspraak kun je je hier laten informeren over de werkwijze van een architect of laten adviseren rondom bouw- of verbouwplannen. Al snel wisten particulieren en ondernemers de architectuurwinkel te vinden.

Bewust is afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket.

Afhankelijk van de bouwopgave en Programma van Eisen zoeken we partners die onder leiding van Archiview het ontwerp verder uitwerken en begeleiden. Dit betekent dat u één contactpersoon heeft die bij het volledige traject betrokken is en altijd als direct aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeert. Zo kan de bezetting van het bureau variëren om flexibel te kunnen inspelen op een nieuwe situatie. Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn. Men zal een groot bureau moeten hebben om de wensen en eisen van het huidige bouwen goed te kunnen bundelen. Daarom wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden met een multidisciplinair karakter waardoor ervaringen in architectuur, stedenbouw, landschap, planning, bouwkunde, calculatie, constructie, projectmanagement, installatietechniek, energiehuishouding en duurzaamheid zijn gebundeld.

Afhankelijk van de grootte en aard van het project worden teams uit de verschillende disciplines samengesteld. Dit geldt niet alleen voor de technische uitwerking maar dit kunnen ook andere architectenbureaus met andere expertise zijn. Onze algemene ervaring met het werken in teamverband kan zonder meer goed genoemd worden. Met de opdrachtgever en het team maken we het Programma van Eisen en het budget taakstellend. Dit is het uitgangspunt voor het volledige bouwtraject. Het is de uitdaging om het project binnen deze taakstelling te realiseren.

Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt uitgevoerd bestaat uit woningbouw, kantoren, showrooms, gezondheidscentra, distributiecentra, theater, kinderdagverblijf, school, interieur en vormgeving voor zowel de particulier als de beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland.

Helder en eenduidig is ons motto. U bent onze inspiratiebron. Wij bundelen de kennis en kunde. Zo ontstaat een project van opdrachtgever en architect voor de opdrachtgever. Daarom heeft U één vast aanspreekpunt en bent in staat de voortgang te volgen, keuzes te maken en de controle over het bouwproces te behouden.
Loop eens binnen bij onze architectuurwinkel in Groningen. U doet hier ideeën op voor uw bouwplan. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

kom naar het spreekuur in onze architectuurwinkel

ARCHIVIEW een andere kijk op………………

Iedere opdracht wordt gezien als een unieke vraag. De architectuurvisie dient zich te verhouden tot plaats, opdrachtgever, programma van eisen en de spanning tussen massa en materiaal. In uitstraling te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling in te nemen en te vloeien in de huidige aanwezige structuur en deze te versterken. Het gebouw is een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

crisis is tijd voor reflectie

Op zoek gaan naar je eigen kracht. Tijd om na te denken en tijd om te investeren in de toekomst. Sinds 1992 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM filosofie te bewerkstelligen. Ontwerpen van een volledig integraal model in het bouwproces. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken. Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een filosofie die verder gaat dan alleen duurzaamheid. Niets nieuws misschien maar wel een visie die je laat nadenken. Nadenken over het materiaal en haar eigenschappen. Nadenken over het materiaal en haar toepassing. Dit heeft ons aan het denken gezet om niet meer traditioneel te stapelen, maar te denken in een geïntegreerd model met als uitgangspunt de eigenschappen en samenstelling van het materiaal. Een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en haar opdrachtgever. Een systeem waarbij de elementen herbruikbaar zijn of te recyclen als het niet anders kan. We hebben dit getest in het ontwerp van een prototype. Het basisconcept bestaat uit een schil waarbij de huid en constructie een geïntegreerd onderdeel zijn geworden. Hierdoor krijg je een grote vrijheid in het ontwerpen van vormen. Als je de juiste huid kiest kan deze tevens voor warmte– en stroomopwekking gebruikt worden. Het gevormde lichaam is als zelfdragend element ontworpen. Dit heeft als voordeel dat met een eenvoudige funderings- en begane grondvloerconstructie kan worden volstaan. Het lichaam wordt in de werkplaats gebouwd. Dit heeft als voordeel dat we alle installaties en voorzieningen in een geconditioneerde omgeving kunnen monteren. De kant en klare elementen kunnen naar de bouwplaats worden getransporteerd en worden geassembleerd. Minimale naden zijn aanwezig en door de duurzame materiaalkeuze en montage is het gebouw onderhoudsarm. Het concept is in zijn materialisatie verder uitgewerkt rekening houdend met het C2C concept en in de toekomst volledig herplaatsbaar of op basis van materiaalcodering recyclebaar.

architectuur is een unieke vraag

MOTTO

Helder en eenduidig. Dat is het motto van Archiview. Door continu te versimpelen en ontwerpend te blijven zoeken naar eenduidigheid, duidelijkheid, helderheid maar vooral naar consequentie ontstaat een abstractie die ruimte laat voor invulling aan de beschouwer.

Een zorgvuldig ontworpen ruimte of gebouw dringt zich niet op maar laat zich als een spiegel voor emoties op vele manieren aflezen en beleven en blijft daardoor dynamisch in de tijd.

Van duurzame samenleving tot Cradle 2 Cradle (C2C).
De immer groeiende druk op de infrastructuur, vervlechting van fysieke en virtuele netwerken, schreeuwende informatiestromen, materiaalstructuren, demagogische en integratievraagstukken: onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. Wij streven er naar om in ons proces helderheid met een zekere eenvoud te bewerkstelligen. Daarbij is de digitale procesbeheersing, dynamiek en flexibiliteit essentieel om in te kunnen spelen op steeds veranderende behoeftes. Maar ook om helder te krijgen wat de consequenties van keuzes of beslissingen zijn. LCA (levenscyclus analyse) en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D-modellen. Dit betekent dat in de computer een 3D-model wordt ontworpen en uitgetekend. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten (BIM) (bouwinformatiemodel). Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd waarbij walkthrough en flyby’s een goed beeld geven. Het geeft meer ruimte voor complexe modellen en problematiek wordt al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp, uitvoering en projectmanagement staan in het beheersbare 3D-model dicht bij elkaar.

Hierdoor verandert het ontwerpproces. In een vroeg stadium moet je beslissingen nemen. Door het integraal 3D-model zijn er al in een vroeg stadium gegevens beschikbaar en kan een vrij gedetailleerde begroting door het calculatiebureau gemaakt worden. Hieruit volgende ingrepen in het ontwerp kunnen direct toegepast worden. Een integraal model betekent ook in een vroeg stadium met de verschillende disciplines geïntegreerd ontwerpen. Een beheersbaar model betekend kostenbewust bouwen met minimale faalkosten.

Naast het 3D-model wordt er gecommuniceerd via internet en email. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen (BIM) en eindigt bij het beheersmodel. Ook onze site is een uitstekend communicatiemiddel. Achter een portal hebben we een content management systeem. Het digitale tijdperk in optima forma.

kom naar het spreekuur in onze architectuurwinkel

Cross disciplinair samenwerken voor een optimaal resultaat.

Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende behoeften. Cross-disciplinariteit (vormgeving – architectuur – bouwkunde – digitale media – management) brede interesse en een ontwikkeld oog voor andere disciplines zorgt voor reflectie, inspiratie, projectbeheersing en kruisbestuiving. De dialoog kan interessante input opleveren als context voor de opgave. De uitgangspunten voor een ontwerp zijn: het optimaliseren van het woon-, werk- en leefmilieu. De fysiologische behoeften van de gebruiker en de infrastructuur worden vertaald in de zorg voor een passende verblijfsruimte en een adequaat beheer van de leefomgeving. Daarom is een eigen filosofie over de ontwerp-, bouw- en constructietypologie met haar materiaalkeuze ontwikkeld. Dit houdt in: Dat het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering van de bouw, volgens de criteria van en in samenspraak met de opdrachtgever worden gedaan. Dat afhankelijk van de grootte en aard van het project, projectteams uit de verschillende disciplines worden samengesteld. Dat de architectuurvisie zich verhoudt tot plaats, opdrachtgever, Programma van Eisen, en de spanning tussen materiaal en massa. Dat het gehele proces zowel visueel als projectmatig geautomatiseerd en hierdoor beheersbaar is in een bouwkundig informatie model (CMS en BIM). Dat we onze verantwoordelijkheid ten op zichtte van de maatschappij kennen. We MVO hoog in ons vaandel hebben staan en we hierin zover als mogelijk met de uitvoering van ons ontwerp omgaan. Dat betekent dat we niet zuiver naar de esthetische kant van de materialisatie kijken maar ook naar de footprint en nog complexer de levenscyclus van het gebouw. Dit betekent dat we kijken naar de eigenschappen van het materiaal en daardoor anders over bouwen moeten gaan nadenken. Door deze filosofie is de plaats van het bouwwerk geen enkel beletsel. Het is daarom ook dat we in heel Nederland en in het buitenland werken. Onze snelle en beheerste procesgang wordt in Nederland en daarbuiten geprezen.

METEN IS WETEN

waarom?

Teveel bouwwerken en verbouwingen worden nog uitgevoerd zonder architect. Het bouwen met een architect geeft u als opdrachtgever een aantal waarborgen. Zo is de architect verplicht zich jaarlijks te scholen en te voldoen aan de eisen die door de overheid aan architecten worden gesteld. Hij heeft hierdoor goede kennis van de mogelijkheden en de wettelijke kaders.

De architect moet de wederzijdse verplichtingen in een overeenkomst vastleggen; de CR of DNR die de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever vastlegt. Hij heeft de verplichting om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De architect is ook uw vertrouwensman. Hij geeft u raad en advies tijdens het schetsontwerp, voorontwerp en uitvoeringsontwerp. De architect regelt ook administratieve zaken voor u. Hij kan daarom alleen projecten voorstellen die het budget respecteren en in de overeenkomst met het programma van eisen werden bepaald.

Wat we duidelijk kunnen stellen is dat door de opleiding van de architect, de ervaring en de contractuele verplichtingen tussen architect en opdrachtgever alle factoren aanwezig zijn om een bouwwerk tot uitvoering te brengen dat binnen de mogelijkheden van de opdracht architecturaal en bouwkundig in orde is.

Een goed ontwerp ontstaat door een volwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en architect waarbij belangrijk is dat:

Elke opdrachtgever anders is en ieder zo zijn eigen eisen en wensen heeft die om een vertaling vragen.
Elke kavel anders is en dat vraagt een goede inpassing van het gebouw in zijn omgeving.
Het gebouw comfort en functionaliteit moet bieden aan de opdrachtgever.
Het gebouw het karakter en de belevingswaarde van de opdrachtgever moet uitstralen en daardoor uniek is in zijn soort.

Vraag informatie op of nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek.
full-service

Archiview is een multidisciplinair architectenbureau. Woning- en utiliteitsbouw, verbouw, interieur- en kleuradvies, meubelontwerp en maquettebouw: we doen het allemaal full-service. Van idee tot oplevering. Samen met een netwerk aan specialisten. U geeft al het tijdrovende regel- en controlewerk uit handen. Wij zorgen er voor dat het goed komt. Stap voor stap, fase voor fase.

Stap 1: Het inventariseren en bespreken van uw wensen.
Stap 2: Ons advies, inclusief projectvoorstel en offerte.
Stap 3: Uw akkoord en de definitieve bouwplanning.
Stap 4: Archiview bundelt de kennis en kunde van diverse bouwpartners en specialisten tot één bouwteam. U heeft een vast aanspreekpunt en bent in staat de voortgang te volgen, keuzes te maken en de controle te behouden.

Daarnaast worden de werkzaamheden opgedeeld in 12 fases. Bekijk deze fases voor een indruk van de werkzaamheden.

Het traject valt uiteen in grofweg in 12 delen, die elk weer hun eigen stappen kennen:

Oriëntatiefase (wat wilt u precies?, de beslissing om alleen of met anderen te bouwen en de keuze van de architect).
Bepaling van de werkzaamheden.
Het verstrekken van de (deel)opdracht.
Afstemming wensen en randvoorwaarden.
Het voorlopig ontwerp (VO).
Het definitief ontwerp (DO).
Welstandsadvies.
De bouwaanvraag.
De bouwvoorbereiding.
De keuze voor de aannemer.
De uitvoering.
De oplevering.
Loop eens vrijblijvend binnen bij onze architectuurwinkel in Groningen. U doet hier ideeën op voor uw bouwplan en u kunt hier zien wat een architect zoal doet en kan.

Vraag informatie op of nodig ons uit voor een vrijblijvend gesprek.
zelf bouwen met een architect is ..

Maatwerk:
De architect vertaalt uw specifieke wensen naar het te bouwen object. U bent niet gebonden 
aan standaardoplossingen. Binnen uw budget en de overige randvoorwaarden is vrijwel alles mogelijk.

Inspiratiebron:
Archiview stimuleert de ideevorming en draagt alternatieven aan. Ontwerpen is samen onderzoeken en uitdagingen zoeken. De grootste inspiratiebron is de opdrachtgever. Dit vergroot de kans op een optimaal eindresultaat.

Touwtjes in handen:
Archiview vervult, indien wenselijk, in alle fasen de rol van regisseur. Houdt het overzicht en zorgt ervoor dat het complexe proces van zelf bouwen voor de opdrachtgever behapbaar blijft.

Vraagbaak:
Of het nu om gebruik van bepaalde materialen gaat of om een vergunningsaanvraag: Archiview en haar partners kennen alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Door onze kennis in te zetten proberen wij het aantal onaangename verrassingen tot een minimum te beperken . “architect groningen”

In de branding:
Archiview vormt, indien wenselijk, een buffer tussen u en alle andere betrokken partijen zoals aannemers en 
overheden. Wij zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt en dat procedures niet langer duren dan 
noodzakelijk. Bovendien controleren wij of alle andere betrokken partijen hun werk goed en conform afspraak hebben gedaan.

Een aanspreekpunt:
De architect stelt zich op als regisseur. Dit betekent procesbeheersing maar ook coördinatie over adviseurs en bouwers. Uiteraard behoud iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van haar taken. “architect groningen””architect groningen”

Functionele meerwaarde:
U krijgt een gebouwd object dat alle door u gewenste woon-, werk-, verblijfs- en andere functies in zich verenigt.

Esthetische meerwaarde:
Het uiterlijk van zowel binnen- als buitenkant sluit aan bij wat u mooi vindt of wilt uitstralen en zal in algemene zin als smaakvol ervaren worden. Archiview zoekt samen en in overleg met de opdrachtgever de materialen uit.

Meer gebruiksgenot:
Het dagelijks gebruik van een omgeving waarin u zich prettig voelt draagt bij aan uw welbevinden.

Maatschappelijke en culturele meerwaarde:
Bouwen met archiview betekent zorg besteden aan alle aspecten. Hiermee draagt u bij aan de maatschappelijke en culturele waarde van de gebouwde omgeving. Met aandacht voor duurzaamheid en C2C. “architect groningen”

Geldelijke meerwaarde:
Archiview let overal op. Dat komt de kwaliteit van het object ten goede. Meer kwaliteit betekent over het algemeen een hogere waarde. U investeert dus in een meeropbrengst bij eventuele verkoop.

Regisseur:
Archiview kan u bijstaan in alle fases. Want wij voelen ons de regisseur die gedurende het gehele traject het overzicht behoudt. Wij letten samen met onze partners erop dat gebeurt wat moet gebeuren.
Archiview zorgt ervoor dat uw gebouw aan het einde van de rit staat als een huis.

Digitale media:
Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd. Walkthrough en flyby’s geven een goed beeld. Data geeft de juiste informatie. Problematiek word al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp en uitvoering staan in het beheersbare 3D – model dicht bij elkaar. Naast het 3D – model wordt er gecommuniceerd via internet en email. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen en eindigt bij het beheersmodel ( BIM ). Ook onze site is een uitstekend communicatiemiddel. Achter een portal hebben we een contentmanagement systeem. Met een wachtwoord kan men altijd de nieuwste gegevens en de stand van zaken met betrekking tot het project bekijken of downloaden. Het digitale tijdperk in optima forma.

Integraal model:
Sinds 1990 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM filosofie toe te passen. Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering. Een principe wat eigenlijk tot op de dag van vandaag maar door één discipline volledig wordt ondersteund. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken. Waarom kan het in het andere branches wel? Wie is daar leidend? Is er dan nog wel sprake van architectuur of is het puur bedrijfsmatig? “architect groningen”
Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een filosofie die verder gaat dan alleen duurzaamheid. Maar gaan we daar als branche wel ver genoeg in? Blijven we niet gewoon stapelen in plaats van te denken in een geïntegreerd model? Zeggen we niet te snel dat het C2C is net zoals de term duurzaam? De twee voorliggende projecten hebben geleid naar een hernieuwde visie. Het eerste ontwerp van een showroom met kantoorruimtes. De uitdaging was het zoeken naar een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en opdrachtgever. Het tweede ontwerp zat hem in de integrale uitdaging denkend vanuit wildvreemde branches. Wij kunnen u als duurzaamheidsregisseur bijstaan in het mvo of duurzaamheidstraject.

een interessant maar zeer uitgebreid proces

architect groningen nieuwbouw kantoor theater scholenbouw duurzaam bouwen dubo ipdubo gezondheidscentrum, “passief bouwen”, zonne-energie, “moderne architect”, moderne woning”

Direct bellen +31 50 311 29 22